Category: Bác ái xã hội

Về Xuy Xá

Chủ nhật thứ I Mùa Vọng, Tông đoàn Gioan Phaolô II chọn nhà thờ Xuy Xá thuộc huyện Mỹ Đức, cách Hà Nội chừng…
Caritas – Veritas

Qua việc phân tích những song đối eros-agape, caritas-veritas, caritas-iustitita, bài này muốn trình bày thần học về caritas chi phối lãnh vực tín…