Category: Mục vụ chuyên đề

Lãnh đạo

Chúa Giêsu: “Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng UY mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy QUYỀN mà…
Cái lưỡi

CÁI LƯỠI   “Lạy Chúa, xin canh giữ MIỆNG con, và trông chừng LƯỠI con” (Tv 141:3).   Có hai người hàng xóm, họ…