Category: Tâm linh – Tôn giáo

Thời gian

– Thời gian là một cái gì đó rất chậm đối với kẻ đang chờ, rất nhanh đối với người đang sợ, rất dài…