Category: Features

Ngũ quả

PHI LỘ – Người Công giáo không tin dị đoan. Do đó, tam quả, tứ quả, ngũ quả, thất quả hoặc thập quả cũng…
Xuân tím

XUÂN TÍM Mùa Xuân sao lại tím màu Không thắm như Đào, vàng rực như Mai? Mùa Xuân về giữa mùa Chay Xác vui…
Thời gian…

Người Latin có câu: “Tempus fugit”. Câu đó tương đương cách nói của người Việt: “Thời giờ thấm thoắt thoi đưa”. Câu đó xuất…