Category: Văn hóa & Niềm tin

Ngũ quả

PHI LỘ – Người Công giáo không tin dị đoan. Do đó, tam quả, tứ quả, ngũ quả, thất quả hoặc thập quả cũng…