Category: Truyện, ký…

Tả đạo

Hắn cùng tuổi tôi, Đinh Sửu. Hắn học Nguyễn Du, Nghi Xuân, Tôi học Lai Thạch, Can Lộc, Hà Tĩnh. Hè năm 1955, trong…

TRÙM NOÃN 1. Noãn, một trong hai lực điền cày ruộng cho gia đình tôi trước năm 1945. Anh ta người to con, mạnh…