6:38 sáng - Thứ Hai 5 Tháng Mười 2015

Tag Archives: đức tin và văn hóa

hnvh

Bản chất và vai trò của hội nhập văn hóa

BẢN CHẤT và VAI TRÒ Của HỘI NHẬP VĂN HÓA Giới thiệu Sứ mệnh của Giáo Hội là loan báo đức tin Kitô Giáo cho tất cả mọi người thuộc các nền văn hóa. Do đó, tương quan giữa đức tin Kitô...