Tags: giêsu

Đóng đinh

Đóng đinh hào phóng  ta cho không những chiếc đinh tẩm độc. Hai ngàn năm trước những nhát búa u mê tự tôn những…