Tags: Mẹ Maria

Kinh thu

Lá vàng đâu bởi mùa Thu Mà là hết kiếp phù du gian trần Nhặt lần từng hạt kinh trầm Dẫu đời mưa nắng…