Tags: tương quan

Tương quan giữa linh mục và giáo dân

TƯƠNG QUAN GIỮA LINH MỤC VÀ GIÁO DÂN[1]                                                                    Gm. Phaolô Nguyễn Thái Hợp Các cộng đồng Kitô hữu tiên khởi ý thức rất…