Thông Điêp Laudato Si’ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về “Chăm Sóc Ngôi Nhà Chung”

THÔNG ĐIỆP
LAUDATO SI’
CỦA
ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ
VỀ
“CHĂM SÓC NGÔI NHÀ CHUNG”

Bản dịch của linh mục Phêrô Phan Văn Lợi từ bản tiếng Pháp của Vatican.va

Laudato si2

 => Download Thông Điệp (Bản Word)

=> Download Thông Điệp (Bản PDF)

Share This Post